Da 1019 giorni 16 ore 20 minuti 26 secondi questa testata è stata 'censurata' dal sindaco Nizzi per aver consultato i cittadini. Ecco i dettagli, o leggi le notizie secondo LUI.

Spesati orizzontale offerte
Cronaca Gallura

A TERRANOVA, quattro sonetti di Mauro De Palmas –

DoubleTree by Hilton hotel ristorante Olbia 1400
Via Nuova, Olbia anni Settanta,  foto di Joe Nieddu.

Una die passizzende in Terranoa  

innanti a su caffè de Juanneddu

fattesi s’ iscummissa de una proa

de attire dae Colcò unu noeddutirèndelu a folza per i sa coa.

E invece nd’happo attidu un’aineddu

tropeìdu e ligadu a una boa:

paria’ Corrigònchinu piseddu.Gasie peldei su ‘inari ‘e s’iscummissa

e pro sa ‘ilgonza so ‘issidu a Ciaruzza

a fàghere unu bagnu in cussu poju.


Ma pro dilgrascia mia bi vid’ issa

riscialende munteddos cun Pedruzza

chi m’ha fattu sal ficcas intro s’ oju.

Parma 2 novembre 1953

Ohi Terranoa ‘e zia Franzisca Lloj

in mesu  piatta e su caffè ‘e Peppina

ue sese andada ‘e cando a Larenzina

*sos tempiesos li gantesin goi:


“Còri la tarraunesa

veni a Tèmpiu cun noi

t’èmu a dani lu chi voi

bast ‘e fatti timpiesa”


” Zia Luisa su trenu” ‘n su baccoi

frastimende a cudd’ira ‘e piseddina.

Bastimentos a bela a sa banchina

e Casciuletta ‘endende su coccoi.


Benian dae Padrozzanu e dae Loddone

sos carrulantes cun Ciaddittu in chera

de poetare; e nois’ che lampione


lughende a dogni bella e a Lia Balzano.

Niculinu** cantende in sa carrera:

 “ch’ella mi creda libero e lontano”

Brescia 2 novembre 1953

Studio Dentistico Satta 300

Cantu vin’ bellas! Pippinedda Spanu, 

Annettina Gabriel e sal Balata.

Angelina Gillardi ‘essende in piatta,

Olympia De Filippi e Giusta Scanu.


No fit Diego Saccheddu nè Bilianu

chi pudian cuntrestare a Nica Satta.

Dogni ‘ajana fidi rosa ‘e matta

ispalta de jerru e de ‘eranu.


chi rosa ‘e maju fit, solu Marcella,

ispantu de Gaddura e de Saldigna:

s’issiad’issa no’ bessia’ su sole.


 A primu sero fit sa prim’istella,

de disizzare amore sa piul digna

de dogni coro sa lughe ‘ su sole.

Parma 3 novembre 1953 

Cussa fit Terranoa, amigol mios!

Fin ‘ festa l de campagna e de allegria:

in ue dogni comare ti paria’

su lizu profumadu intro sos rios.


Moltos in campusantu parian bios,

torrende a bidda cun Pedru Pibia

a cumbidare ogni pessona ‘ia

muscadellu de ua e non de chios.


Santu Semprije e Santu Juanne in mare,

fogos artificiales cantu nd’ hana 

Parigi e Roma, Turinu e Milanu


no balia’ sa limba a s’imbruttare.

Sos nostros si ‘indiana dae Conzana

cuddos fini una chea in Padrozzanu.

Brescia 3 novembre 1953

* Zia Lorenzina Mibelli 
** Niculinu Brellu  

Si ringrazia Joe Nieddu e     http://archiviomariocervo.it/

Studio Dentistico Satta orizzontale
Studio dentistico Dottoresse Satta Olbia 1540
Commenti

Virali

In Alto